Tôn giáo

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Người phụ trách cơ sở tôn giáo gửi hồ sơ đăng ký người vào tu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 2. Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét hồ sơ, lưu hồ sơ để thực hiện công tác quản lý.

5.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đăng ký người vào tu (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người vào tu có hộ khẩu thường trú;

- Ý kiến bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ (với người chưa thành niên vào tu).

b. Số lượng: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết: Chưa có văn bản quy định thời hạn giải quyết

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở tôn giáo.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

5.7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận.

5.8. Lệ phí: Không.

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm sau thủ tục):

- Đăng ký người vào tu (Mẫu B23, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ).

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Người phụ trách cơ sở tôn giáo có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký người vào tu trước thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận người vào tu.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18/6/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

docxmau5mau5Download