Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Người khuyết tật hoặc gia đình, người thân, người giám hộ của người khuyết tật lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Cán bộ chính sách cấp xã thẩm định, tham mưu Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức họp, đánh giá dạng tật và mức độ khuyết tật, lập hồ sơ, biên bản kết luận xác định mức độ khuyết tật, trình Chủ tịch Hội đồng cấp giấy xác nhận khuyết tật.

- Bước 3: Khi có kết quả, Cán bộ chính sách cấp xã chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hồ sơ đề nghị xác định mức độ khuyết tật

- Đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật;

- Bản sao các giấy tờ y tế chứng minh về khuyết tật: bệnh án, giấy tờ khám, điều trị, phẫu thuật hoặc các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

- Bản sao kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ- CP có hiệu lực.

* Hồ sơ đề nghị xác định lại mức độ khuyết tật

- Đơn đề nghị xác định và cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật;

- Bản sao Giấy xác nhận mức độ khuyết tật.

* Hồ sơ đề nghị đổi, cấp lại giấy giấy xác nhận khuyết tật:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật.

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Trường hợp có khiếu nại, tố cáo thời gian giải quyết: 20 ngày

* Trường hợp đối, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật: 3 ngày kể từ ngày nhận đơn của đối tượng

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khuyết tật.

8. Lệ phí ( nếu c ó) : Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai ( nếu c ó và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục) : Có.

Đơn đề nghị xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp, đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có

* Trường hợp phải làm thủ tục đối giấy xác nhận khuyết tật:

- Giấy xác nhận bị khuyết tật hư hỏng không sử dụng được;

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên.

* Trường hợp phải làm thủ tục cấp lại giấy xác nhận khuyết tật:

- Thay đổi dạng tật hoặc mức độ khuyết tật;

- Mất Giấy xác nhận khuyết tật.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT- BLĐTBXH- BYT- BTC- BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.