Lĩnh vực bảo trợ xã hội

Trợ cấp đột xuất

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Trưởng thôn lập danh sách hộ gia đình và số người trong hộ lập đầy đủ hồ sơ theo quy định nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ được giao nhiệm vụ thực hiện việc tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ trực tiếp hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Ghi phiếu biên nhận và chuyển tới bộ phận chuyên môn giải quyết theo quy định.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Cán bộ chính sách cấp xã thẩm định, trình Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội thực hiện xét duyệt, nếu đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện xem xét, giải quyết.

- Bước 3: Khi có kết quả, Cán bộ chính sách cấp xã chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

* Hỗ trợ lương thực:

- Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND xã;

- Danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu.

* Hỗ trợ người bị thương nặng:

- Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND xã.

* Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở:

- Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu;

- Biên bản của trưởng thôn họp với các tổ chức có liên quan trong thôn gửi Chủ tịch UBND xã.

b) Số lượng hồ sơ: (01 bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 4 ngày làm việc (Cấp xã 2 ngày, cấp huyện 2 ngày), kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hỗ trợ.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có.

- Danh sách hộ gia đình và số người trong hộ gia đình thiếu đói cần hỗ trợ theo mẫu số 5a, 5b;

- Tờ khai đề nghị hỗ trợ về nhà ở theo mẫu số 7;

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH- BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ.

doctro_cap_dot_xuattro_cap_dot_xuatDownload