Năm 2021

0% hoàn thành

  • Tiếp nhận: 0 hs
  • Giải quyết: 0 hs

Giới thiệu về dịch vụ hành chính công

“Hệ thống dịch vụ hành chính công - một cửa điện tử UBND Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh” được xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng tại một địa chỉ truy cập duy nhất. Cung cấp thông tin một cách tự động và trực tuyến về tình trạng giải quyết hồ sơ, cấp phép. Người dân có thể thông qua mạng internet kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ. Hệ thống cung cấp một nền tảng ứng dụng để từng bước cho phép các cơ quan hành chính nhà nước phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng một cách xuyên suốt, nhất quán theo tinh thần “một cửa liên thông”.

Kinh tế hạ tầng

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Tài chính kế hoạch

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Lao động, TB, XH

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Tài nguyên và Môi trường

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Vp đăng ký quyền sử dụng đất

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Tư pháp

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Văn hóa thông tin

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Nông nghiệp

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Giáo dục - Đào tạo

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Nội vụ

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Thanh tra

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết

Văn phòng

Tiếp nhận: 0 hồ sơ.

Giải quyết: 0 hồ sơ.

0 % Hoàn thành

Chi tiết
giường ngủ phim quảng cáo truyen hinh fpt