Nông nghiệp

Hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới (Đối tượng áp dụng: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân).

1. Trình tự thực hiện

- Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trả kết quả; nếu không đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Thời gian nhận hồ sơ: Để đảm bảo thời gian UBND cấp huyện nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính theo quy định,              đợt 1: Từ ngày 01/6 đến 10/6 và đợt 2: Từ ngày 01/12 đến 10/12; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tùy thuộc vào nội dung, địa bàn quy định thời gian hợp lý nộp hồ sơ tại các cấp.

- Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thụ lý hồ sơ.

- Bước 3. UBND cấp xã xem xét, tổng hợp và lập Tờ trình gửi UBND cấp huyện. UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra, nghiệm thu, ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cấp ứng 70% kinh phí. Sau khi có Quyết định cấp ứng kinh phí của UBND tỉnh, trong vòng 10 ngày, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn liên ngành phúc tra, kiểm tra kết quả nghiệm thu, phân bổ kinh phí thực hiện chính sách của UBND cấp huyện; số kinh phí còn lại (30%) được cấp sau khi Đoàn liên ngành hoàn thành phúc tra, kiểm tra (nếu thực hiện đúng quy định).

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc có thể gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: (file đính kèm)

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản sao).

4. Thời hạn giải quyết:

a) Thời gian nhận hồ sơ: Để đảm bảo thời gian UBND cấp huyện nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài chính theo quy định, đợt 1: Từ ngày 01/6 đến ngày 10/6 và đợt 2: Từ ngày 01/12 đến ngày 10/12; UBND cấp huyện, UBND cấp xã tùy thuộc vào nội dung, địa bàn quy định thời gian hợp lý nộp hồ sơ tại các cấp.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ bản sao), khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu.

c) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách.

8. Lệ phí (nếu có): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Đối với từng nội dung hỗ trợ có các yêu cầu, điều kiện thực hiện theo quy định cụ thể tại các điều, khoản của Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014                   của HĐND tỉnh và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 và UBND tỉnh về việc quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

docxthanhphanhosothanhphanhosoDownload